Dịch vụ Web Hosting Lifetime

Web Hosting Lifetime 1

2.000.000 VNĐ / Vĩnh viễn

 • Dung lượng: 1000 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 1 domain
 • Sub Domain: Unlimited
 • Alias Domain: Unlimited
 • Database: 1 database
 • FTP: 1 tài khoản
 • Control Panel: Directadmin
Web Hosting Lifetime 2

4.000.000 VNĐ / Vĩnh viễn

 • Dung lượng: 2000 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 3 domain
 • Sub Domain: Unlimited
 • Alias Domain: Unlimited
 • Database: 5 database
 • FTP: 5 tài khoản
 • Control Panel: Directadmin
Web Hosting Lifetime 3

8.000.000 VNĐ / Vĩnh viễn

 • Dung lượng: 5000 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 10 domain
 • Sub Domain: Unlimited
 • Alias Domain: Unlimited
 • Database: 15 database
 • FTP: 15 tài khoản
 • Control Panel: Directadmin
Copyright © 2020 - 2022 Cloudzone. All rights reserved.