Dịch vụ Cloud VPS

VPS Tiny

70.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 1 core
 • Memory: 0.5 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 1-1-20

120.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 1 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows / Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 1-2-20

220.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 2-2-20

300.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 2 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP public IP public
 • Hệ điều hành: Windows / Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 2-3-20

370.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 2 core
 • Memory: 3 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 3-3-20

450.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 3 core
 • Memory: 3 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 2-4-20

440.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 3-4-60

500.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 3 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows / Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 4-4-60

570.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 4 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 4-6-60

750.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows / Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
VPS 4-8-60

940.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows / Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
Copyright © 2020 - 2021 Cloudzone. All rights reserved.